Regulamin korzystania z serwisu

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis 7POP.pl obejmuje:
  1. treści zamieszczane na stronie głównej i wszystkich podstronach serwisu występujących w domenie 7POP.pl
  2. treści zamieszczane w obrębie subdomen
 2. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszych zasad oraz uregulowań szczególnych.
 3. W ramach Serwisu prezentowane są treści informacyjne oraz treści o charakterze promocyjnym i reklamowym.
 4. Wszelkie spory będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w sposób polubowny, w dalszej kolejności będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Wydawcy.
 5. Usługi udostępniane w Serwisie mogą mieć charakter nieodpłatny lub odpłatny.
 6. Korzystanie z konkretnych usług udostępnionych w Serwisie może wymagać rejestracji użytkownika.
 7. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników Serwisu są zawarte w dziale „Polityka Prywatności”.
 8. Serwis częściowo korzysta z plików cookies, szczegółowe zasady w tym zakresie są dostępne w dziale „Polityka Cookies”.
 9. Wydawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Serwisu w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia użytkowników.
 10. Wydawca nie zwraca otrzymanych materiałów przesłanych na adres Serwisu (zarówno tych przesłanych w formie elektronicznej, jak również w innej formie).
 11. Wydawca zastrzega sobie prawo do wykorzystania (np. publikacji w Serwisie) materiałów otrzymanych w formie elektronicznej (również w zmodyfikowanej i/lub skróconej formie).
 12. Osoba przesyłająca materiały (w tym tekstowe, graficzne, tekstowo-graficzne) oświadcza, że jest właścicielem przesyłanych materiałów i zrzeka się roszczeń za wykorzystanie tych materiałów dla potrzeb serwisu (np. do publikacji).

II OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszelkie prawa do Serwisu oraz wszystkich elementów należą do wydawcy Serwisu lub/i do podmiotów współpracujących z Serwisem i podlegają ochronie prawnej, o ile nie zaznaczono inaczej.
 2. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów.
 3. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu (w tym danych udostępnianych w ramach Serwisu) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub wyraźna zgoda Wydawcy Serwisu.
 4. W celu uniknięcia wątpliwości, niezależnie od innych zastrzeżeń, Wydawca zastrzega, że bez jego zgody zabronione jest dalsze rozpowszechnianie treści pochodzących z Serwisu (w szczególności treści sporządzanych w formie tekstowej, tekstowo-graficznej, graficznej)
 5. Osoba, która chciałaby wykorzystać treści udostępniane w ramach Serwisu w szerszym zakresie niż przewidziany przez niniejszy Regulamin lub ma wątpliwości co do dopuszczalnego zakresu korzystania z tych treści, powinna skontaktować się z Wydawcą Serwisu.
 6. Modyfikowanie, bez zgody Wydawcy Serwisu, treści prezentowanych w ramach Serwisu może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów, a także praw wydawcy lub innych osób.

III PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z niniejszego Serwisu.
 2. Korzystając z Serwisu, użytkownicy Serwisu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu oraz uregulowań szczególnych (takich jak „Polityka Prywatności” czy „Polityka Cookies”), a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

IV ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU

 1. Celem Serwisu jest umożliwienie użytkownikom dostępu do materiałów rozpowszechnianych w Serwisie.
 2. Serwis w całości jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (tj. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 nr 128 poz. 1402); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503).
 3. Bezprawne korzystanie z Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości będzie sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.
 4. Użytkownicy mogą zamieszczać na swoich stronach internetowych linki prowadzące do materiałów zamieszczanych w Serwisie, pod warunkiem że takie strony zawierają treści zgodne z prawem, czyli nie naruszają przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i dóbr prawem chronionych osób trzecich.
 5. Wydawca nie odpowiada za zawartość witryn i stron internetowych połączonych z niniejszą witryną za pomocą odsyłaczy (linków). Łączenie się z innymi witrynami lub stronami spoza tej witryny odbywa się całkowicie na własne ryzyko użytkownika.
 6. W przypadku otrzymania uzasadnionych, bądź uprawdopodobnionych wiadomości, że w Serwisie znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich, wydawca podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 7. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do niniejszego Serwisu, korzystania z niego lub przeglądania jego stron bądź z pobrania z Serwisu jakichkolwiek materiałów.
 8. Wydawca nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Serwisu (lub jego poszczególnych części) dla wszystkich użytkowników Serwisu.
 9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych na stronach internetowych Serwisu.
 10. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w Serwisie oraz za wszelkie treści pochodzące od i rozpowszechniane w Serwisie przez inne osoby niż wydawca Serwisu.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wydawca zastrzega sobie czasowe wyłączanie Serwisu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzaniem nowych rozwiązań funkcjonalnych (np.: podnoszących poziom bezpieczeństwa lub jakości działania Serwisu).
 2. Pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być zgłaszane na adres e-mail: redakcja@7pop.pl
 3. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Serwisu.
 4. Wydawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich udostępnienia w Regulaminie na stronie Serwisu.
 5. Wszelkie ewentualne spory związane ze stosowaniem niniejszego regulaminu i funkcjonowaniem niniejszego Serwisu rozstrzygają sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę wydawcy.