REGULAMIN KONKURSU TWITTER Z DNIA 06.03.2022

REGULAMIN KONKURSU TWITTER
Z DNIA 06.03.2022 R.

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu Twitter (zwanym dalej “Konkursem”), jest czasopismo 7POP.pl, z siedzibą przy ul. Startowej 21F/33, 80-461 Gdańsk (zwane dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Pracownia Ferment Kolektiv, ul. Głogowska 27/36, 60-702 Poznań, NIP: 559-181-07-26.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia. 
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Twitter. Twitter jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Twitter, Inc.
 7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.twitter.com/7POP_pl (zwanej dalej “Fanpage”).
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
 • UCZESTNICY KONKURSU
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Twitter.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 3. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Twitter;
  e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Twitter;
 4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
 • NAGRODA
 1. W Konkursie przewidziano DWIE NAGRODY – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
 2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) są podwójne zaproszenia do sieci kin Multikino/Cinema 3D na film BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE – SEOUL: LIVE VIEWING.
 3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Twitter, na profilu czasopisma 7POP.pl – www.twitter.com/7POP_pl
 4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 • MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Twitter na profilu Organizatora pod adresem www.twitter.com/7POP_pl
 2. Konkurs trwa od dnia 6 marca 2022 godz. 19:00 do 10 marca 2022 godz. 18:00.
 • ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
 2. zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem konkursowym) poprawnego rozwiązania (odpowiedzi) zadania przedstawionego w treści posta konkursowego na Fanpage’u Organizatora,
 3. Informacje o konkursie będą dostępne na Twitterze pod adresem www.twitter.com/7POP_pl
 • WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Twitter.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 3. Publiczna informacja o zakończeniu konkursu zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie www.twitter.com/7POP_pl
 4. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
 5. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 2 zwycięzców.
 6. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem publicznego posta na Fanpage’u Organizatora pod adresem www.twitter.com/7POP_pl, który pojawi się w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 12 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage’u – www.twitter.com/7POP_pl wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
  a. imię i nazwisko
 8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 9. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom w ciągu 12 godzin od otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.
 10. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Uczestnika. 
 11. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
 • ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Twittera, w szczególności uczestników, którzy:
 4. a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Twitter (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Twittera;
  c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Twittera kont/profili osób trzecich;
  d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Twitter
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Twitter.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Twittera.
 • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Twitter.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
 • PRAWA AUTORSKIE
 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
 2. a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
 3. b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
 • REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Twitterze z dnia 06.03.2022 r.”
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 marca 2022 r. i obowiązuje do 24 kwietnia 2022 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.7pop.pl.
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.7pop.pl.